Term & Condition

- Maximum 2 person/room, free of charge for child (0-6 yrs) sharing same room with parent in existing bed
without extra bed
- No meal is included is this room rate.
- Maximum 1 extra bed(Mattress)/room with the charge of Bath 350 per room
- No pet and cooking allowed in our resort.
- Check-in Time: 02.00 PM.      Check-out Time : Before 12.00PM.


เงื่อนไขการเข้าพัก 

- 1 ห้อง สามารถเข้าพักได้ 2 ท่าน เข้าพักเกิน 2 ท่าน เก็บเพิ่ม 350 บาท ( 1 ห้องพักได้ไม่เกิน 3 ท่าน )
- ราคาห้องพักไม่รวมอาหารเช้า
- ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้ามาปรุงหรือปิ้งย่างภายในรีสอร์ท
- ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในรีสอร์ท
- บุคคลที่ไม่ได้เข้าพักกับทางรีสอร์ท ไม่สามารถเข้ามาภายในรีสอร์ทได้ ทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น
- Check-in : 14.00 น.      Check-out : 12.00 น.

              

Payment

- Full payment must be paid within 3 days after you make a reservation. Please fax pay-in slip to Fax: 032-472-044 Or Line ID: srisawat-hotel
or email at srisawatresort@hotmail.com and note your reservation name , contact number and email.

Cancellation And Amend Booking

-Can not Change Date check in and Cancellation Reservations are non-refundable at any case.

การชำระเงิน

- ชำระเงินจำนวนเต็มของราคาห้องพัก หลังจากชำระเงินแล้วให้โทรแจ้งทางรีสอร์ทหรือ ส่ง มาทางไลน์ ID : srisawat-hotel หรืออีเมลหลักฐานการชำระเงินมาที่ ( srisawatresort@hotmail.com )  พร้อมระบุ ชื่อผู้จอง  วันที่เดินทาง และเบอร์ติดต่อกลับ


เงื่อนไขการยกเลิกห้องพัก และการเลื่อนการเข้าพัก

การยกเลิกห้องพัก กรณีที่ลูกค้าชำระเงินมัดจำค่าห้องพักมาแล้ว
- หากมีการแจ้งเลื่อนหรือว่าแจ้งยกเลิกก่อนถึงวันเข้าพักไม่สามารถคืนเงินจองได้ทุกกรณี
- ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าห้องพักมาแล้ว และมีการยกเลิกวันเข้าพัก ทางรีสอร์ทจะไม่มีการคืนเงิน
- ในการเลื่อนวันเข้าพักสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง แต่ต้องแจ้งให้ทางโรงแรมทราบล่วงล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน